Børnepsykolog og ungdomspsykolog


Børnepsykologien er rettet mod at øge barnets og den unges muligheder for udvikling og trivsel og mod at hjælpe dets omgivelser med at støtte dets udvikling.
Jeg tilbyder assistance til forældre og professionelle, der varetager og har ansvaret for barnets omsorg. Jeg kan medvirke til at afklare om barnet udvikler sig normalt eller der er en begyndende fejludvikling, der skal/kan afhjælpes. Jeg kan også medvirke til at tilrettelæge den indsats, der skal til for at barnets udvikling fremmes. Indsatsen vil jeg tilrettelægge ud fra barnets behov i samarbejde med dets omgivelser og miljø..

Børnepsykologiske samtaler

Hvis barnet eller den unge har vanskeligheder, f.eks. i forhold til angst, sorg, adfærdsmæssige og/eller sociale vanskeligheder kan jeg tilbyde samtaler med barnet, den unge, forældrene eller hele familien.

Børnepsykologiske undersøgelser

Hvis der er brug for at få afklaret barnets eller den unges følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling kan Jeg tilbyde at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse. Undersøgelsen vil indeholde samtaler, observationer og testning.
Målet med undersøgelsen er at få afklaret hvilke ressourcer, vanskeligheder og særlige behov barnet eller den unge har.
Undersøgelsen kan også indeholde en samspilsanalyse af, hvordan barnet eller den unge fungerer i de forskellige relationer de indgår i. Desuden kan undersøgelsen indeholde en vurdering af om barnets særlige behov bliver tilgodeset i dets miljø, og en beskrivelse af de forandringer, der er nødvendige for at sikre barnets udvikling.

Behandling af børn og unge med psykosociale vanskeligheder

Børn og unge med psykosociale vanskeligheder har brug for en særlig indsats f.eks. miljøterapi, som indebærer, at de rammer og rutiner, der er omkring barnet eller den unge skal være meget præcise, forudsigelige og kunne skabe ro inden i barnet.
Disse børn og unge har ofte været ude for svigt og skræmmende oplevelser, som betyder, at de har mistet deres tillid til voksne. Der skal derfor arbejdes med relationen mellem omsorgspersonen og barnet, så der igen bliver opbygget en sikker relation. Barnet og den unge har brug for megen anerkendelse og spejling og guidning for at få vendt fejludviklingen. Ofte vil barnet være fungerende på et langt lavere niveau end deres biologiske alder i forhold til følelser, affektregulering, og sociale kompetencer. Dette kan give mange vanskeligheder for de professionelle, der har med barnet at gøre i dagligdagen.
Jeg tilbyder i relation til dette vanskelige arbejde vejledning, kurser og supervision til behandlingspersonalet på døgninstitutioner, i dagbehandlingstiltag, på opholdssteder og til plejeforældre.